Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van concepten en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: PJP Film & Studio: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Beeselseweg 25, 5995 AP te KESSEL.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van PJP Film & Studio
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot de levering van diensten/zaken door PJP Film & Studio.
 • Projecten: de door PJP Film & Studio geleverde diensten en daarmee samenhangende zaken. Hieronder vallen onder meer de overeenkomst tot het maken van film- & videoproducties, concept en communicatieadvies en andere multimediaproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard.
 • Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd en/of leveren van zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van PJP Film & Studio.

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PJP Film & Studio en een opdrachtgever waarop PJP Film & Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met PJP Film & Studio houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten PJP Film & Studio, voor de uitvoering waarvan door PJP Film & Studio derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PJP Film & Studio en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien PJP Film & Studio niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PJP Film & Studio in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Offerte

PJP Film & Studio stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de redactie, projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. PJP Film & Studio stelt deze uren vast in alle redelijkheid.

Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht in overleg met de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

De uitgebrachte offerte is voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum kan PJP Film & Studio niet meer garanderen dat de prijs en het uitvoertraject nog exact hetzelfde zullen zijn. Alle in de offerte genoemde tarieven/prijzen zijn exclusief 21% btw.

Artikel 4. Reis,- verblijf en kilometervergoeding

Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. De kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. PJP Film & Studio hanteert een kilometervergoeding van € 0,40 per gereden kilometer.

Artikel 5. Muziek

In de producties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passende, rechtenvrije muziek. Deze wordt door PJP Film & Studio zelf geproduceerd of aangekocht. Indien er, in de videoproductie, populaire muziek of hit-repertoire gebruikt moet worden, zullen hiervoor rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij anders vermeld. De hoogte van deze rechten wordt bepaald door Stichting Buma/Stemra en wordt toegevoegd aan de eindfactuur. De opdrachtgever zal dan zelf zorg moeten dragen voor het aangeven van de gebruikte muziek, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Voice-Over

Indien tijdens de productie(s) gebruik wordt gemaakt van één of meerdere voiceovers (ingesproken stemmen), vallen deze kosten onder de additionele kosten en worden deze toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Montage / Aanpassingen / correctieronden

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden. Voor opdrachtgevers geldt dat de productie wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Previews worden online aangeboden via een verborgen link.

 • Versie 1: ruwe montage / concept
  Deze eerste ruwe versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemonteerd maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie online te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
 • Versie 2: eindmontage
  Aan de hand van de feedback op de ruwe montage worden de wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd. Deze 2e versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie wederom te zien en kan PJP Film & Studio van de definitieve feedback voorzien, ditmaal over de details (bijv. timing, kleurbewerking, titels, transities etc. etc.). Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen.
 • Versie 3: definitief
  PJP Film & Studio past de eindmontage n.a.v. de laatste feedback aan en vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd.

Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief als meerwerk in rekening worden gebracht, evenals alle extra te maken kosten.

Artikel 8. Opvragen beeldmateriaal

Het gemaakte (ruw) beeldmateriaal en/of 2D,- 3D-animaties blijft eigendom van PJP Film & Studio tenzij anders overeengekomen. Het na de productie opvragen van beeldmateriaal zal in rekening worden gebracht. PJP Film & Studio is vrij alle beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.

Artikel 9. Auteursrechten

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht (het intellectuele eigendom) en blijven formeel en juridisch in het bezit van PJP Film & Studio. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht, stelt PJP Film & Studio de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

Op alle door PJP Film & Studio gemaakte producties rust het auteursrecht. Dit houdt in dat het al het creatieve werk (animatie- en/of videomateriaal) op géén enkele manier toegepast mag worden in andere videoproducties (dan die van opdrachtgever).

Een productie van PJP Film & Studio mag niet verveelvoudigt, geproduceerd of bewerkt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van PJP Film & Studio. Het is mogelijk het auteursrecht af te kopen in overeenstemming met PJP Film & Studio.

Artikel 10. Betalingscondities

Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum te betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Bij sommige opdrachten waarbij een groter budget benodigd is of de productie over een langere periode wordt geproduceerd dient te worden, zal de facturering verspreid en in meerdere termijnen verlopen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

PJP Film & Studio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met PJP Film & Studio, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door PJP Film & Studio.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten is PJP Film & Studio slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij PJP Film & Studio meldt.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is PJP Film & Studio op géén enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van eventueel eigen personeel.

De Opdrachtgever vrijwaart PJP Film & Studio voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van PJP Film & Studio.

De aansprakelijkheid van PJP Film & Studio is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Wanneer vanuit de overheid een boete opgelegd wordt m.b.t. het maken van ‘illegale’ drone-opnames, zullen wij onze Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk stellen.

Artikel 12. Eigendom

Alle door PJP Film & Studio geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen concepten, scenario’s, films en (elektronische) bestanden blijven eigendom van PJP Film & Studio totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met PJP Film & Studio gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht PJP Film & Studio zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Overmacht

Partijen zijn niet gebonden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PJP Film & Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PJP Film & Studio niet in staat is de verplichting na te komen. PJP Film & Studio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PJP Film & Studio zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 14. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, PJP Film & Studio gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en PJP Film & Studio zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is PJP Film & Studio niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Naamsvermelding

PJP Film & Studio zal na iedere productie een naamsvermelding plaatsen (in de vorm van een logo of geanimeerd logo), tenzij anders overeengekomen. Ook behoudt PJP Film & Studio het recht om de productie te plaatsen in de portfoliomap op de eigen website en een naamsvermelding en/of logo te plaatsen van de opdrachtgever in de map referenties. Ook hier geldt tenzij anders afgesproken.

Artikel 16. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan op onze website: www.pjpfilmstudio.nl. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Scroll naar boven